Turbo monteren? Kies voor minimale risico's en maximale zekerheid

Extra voor TurboPartners

  • dekking arbeidsloon
  • turbo-kennisbank
  • live foto/video support
WORD NU TURBOPARTNER »

Profiteer altijd van

  • 24 maanden garantie
  • geen gezeur garantie
  • tech support binnen 30 minuten
TURBO REGISTREREN »

Algemene voorwaarden

Algemeen/toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Turbo's Hoet Nederland B.V. gedane aanbiedingen en op alle door Turbo's Hoet Nederland B.V. aangegane overeenkomsten (en de uitvoering daarvan), hoe ook genaamd.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Turbo's Hoet Nederland B.V. uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd of indien zulks schriftelijk met Turbo's Hoet Nederland B.V. is overeengekomen. Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de afnemer prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij Turbo's Hoet Nederland B.V. de afnemer schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.
3. Onder de “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon, die tot Turbo's Hoet Nederland B.V. in een contractuele relatie staat, respectievelijk wenst te staan, uit hoofde van een met Turbo's Hoet Nederland B.V. gesloten en/of te sluiten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst.
4. Onder “aanneming van werk” wordt in deze overeenkomst verstaan: het repareren, reviseren, demonteren en monteren van goederen - zowel in de werkplaats van Turbo's Hoet Nederland B.V. als daarbuiten - welke tot het leveringspakket behoren, alsmede de levering en montage van daarmee verband houdende onderdelen en gereed producten.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1. Alle door Turbo's Hoet Nederland B.V. gedane aanbiedingen/offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Een aan Turbo's Hoet Nederland B.V. op een offerte gedane order/bestelling geldt als aanbod. Dit aanbod is eerst aanvaard door Turbo's Hoet Nederland B.V., zodra Turbo's Hoet Nederland B.V. dit heeft bevestigd. Eerst na deze bevestiging door Turbo’s Hoet Nederland B.V.. is een overeenkomst tot stand gekomen.
2. Indien de afnemer na de totstandkoming van een overeenkomst geen gebruik wenst te maken van onze diensten, is Turbo's Hoet Nederland B.V. gerechtigd om aan de aanbieding en de totstandkoming van de overeenkomst verbonden kosten, welke specifiek voor de afnemer werden gemaakt, in rekening te brengen.
3. Turbo's Hoet Nederland B.V. behoudtzich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel te leveren onder rembours of vooruitbetaling.
4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 dagen.
5. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Turbo's Hoet Nederland B.V. slechts indien deze door Turbo's Hoet Nederland B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
3. Elke overeenkomst wordt aan de zijde van Turbo's Hoet Nederland B.V. aangegaan onder - ter keuze van Turbo's Hoet Nederland B.V. - de opschortende voorwaarde dan wel ontbindende voorwaarde dat de afnemer voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Of deze voorwaarde vervuld is of wordt is uitsluitend ter keuze van Turbo's Hoet Nederland B.V..
4. Turbo's Hoet Nederland B.V. is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen voor het voldoen aan betalingsverplichtingen of/en aan de overige verplichtingen.

Levering, leveringstermijnen en leveringsrisico

1. Vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst is het gekochte, gereviseerde voor risico van de afnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De levering geschiedt af het bedrijf van Turbo's Hoet Nederland B.V. , magazijn of andere opslagplaats.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.
3. De afnemer is verplicht het geleverde terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/ of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Turbo's Hoet Nederland B.V. dat de goederen ter beschikking van de afnemer staan.
4. Opgave van de levertijd geschiedt door Turbo's Hoet Nederland B.V. altijd bij benadering. Turbo’s Hoet Nederland B.V.. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door te late levering van onderdelen of complete producten welke geleverd worden door derden.
5. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Transport / Risico

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan Turbo's Hoet Nederland B.V. is verstrekt, door Turbo's Hoet Nederland B.V. als goed huisvader / koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen neemt de afnemer alle risico in deze op zich, inclusief schuld / nalatigheid van de vervoerder.
2. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Garantie

1. De door Turbo's Hoet Nederland B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de afnemer zelf na te gaan of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Turbo's Hoet Nederland B.V. kan in dat geval andere (garantie)voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Turbo's Hoet Nederland B.V. vanaf het moment van levering twaalf maanden garantie zonder kilometerbeperking op zowel de gerepareerde als nieuwe producten. Deze garantie beperkt zich tot fabrieksfouten en fouten die door Turbo's Hoet Nederland B.V. gemaakt zijn.
3. De garantie ziet uitsluitend op de levering van producten en is niet van toepassing op vergoeding van de evt. (overige) kosten van herstel.
4. Goederen welke aan Turbo's Hoet Nederland B.V. voor garantiebeoordeling worden toegestuurd, moeten voor risico van de afzender aan het adres van Turbo's Hoet Nederland B.V. worden afgeleverd. De terugzending geschiedt steeds voor risico van de ontvanger.
5. Turbo’s Hoet Nederland B.V.. dient in de gelegenheid te worden gesteld de retour gezonden goederen te beoordelen. Indien mogelijkheid tot beoordeling door Turbo’s Hoet Nederland B.V.. uitblijft dan vervalt iedere vorm van garantie.
6. Indien de door Turbo's Hoet Nederland B.V. verstrekte garantie (onderdelen van) goederen betreft die door een derde werden geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de derde producent van de (onderdelen van) goederen ervoor wordt verstrekt. De termijnen hiervan worden op schriftelijk verzoek van de afnemer verstrekt.
7. Iedere vorm van garantie vervalt, indien de afnemer en / of door hem ingeschakelde derden op ondeskundige of oneigenlijke wijze gebruik heeft gemaakt van het geleverde, dan deze onjuist heeft opgeslagen of onderhouden.
8. Iedere vorm van garantie vervalt, indien de afnemer en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde heeft uitgevoerd dan wel getracht heeft wijzigingen aan het geleverde uit te voeren.

Reclame

1. Eventuele reclames ten aanzien van het geleverde dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Turbo's Hoet Nederland B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Turbo's Hoet Nederland B.V. in staat is adequaat te reageren.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gecommuniceerd aan Turbo's Hoet Nederland B.V. binnen 14 dagen na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door Turbo's Hoet Nederland B.V. niet meer in behandeling genomen, anders dan als nieuwe opdracht tot aanneming van werk.
4. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. De afnemer blijft in alle gevallen gehouden tot afname en betaling van overige bestelde goederen. Voldoet de afnemer niet, gedeeltelijk niet dan wel niet tijdig aan enige tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Turbo's Hoet Nederland B.V. niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.
5. Indien Turbo's Hoet Nederland B.V. de reclame gegrond bevindt, is Turbo's Hoet Nederland B.V. slechts gehouden tot een verbeterde prestatie of tot vervanging van het geleverde, dit ter beoordeling van Turbo's Hoet Nederland B.V.. In geval van vervanging is de afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Turbo's Hoet Nederland B.V. te retourneren en haar de eigendom daarover te verschaffen, tenzij Turbo's Hoet Nederland B.V. anders aangeeft.

Annulering

1. Indien de afnemer, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 15% van de orderprijs (excl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Turbo's Hoet Nederland B.V. op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.
2. Annulering en terugname laten het recht van Turbo's Hoet Nederland B.V. op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Turbo's Hoet Nederland B.V. op de afnemer direct en volledig opeisbaar zijn.

Aansprakelijkheid

1. Turbo's Hoet Nederland B.V. aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld en ernstige nalatigheid van Turbo's Hoet Nederland B.V..
2. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeraar van Turbo's Hoet Nederland B.V..
3. Indien de verzekeraar van Turbo's Hoet Nederland B.V. dit bedrag niet uitkeert, om welke reden dan ook, dan zal de aansprakelijkheid van Turbo's Hoet Nederland B.V. zijn beperkt tot het bedrag van de de order, die tot de schade heeft geleid. Ieder verdergaande aansprakelijkheid voor Turbo's Hoet Nederland B.V. voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirect schade, zoals gevolgschade en bedrijfsschade.
3. De afnemer vrijwaart Turbo's Hoet Nederland B.V. tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade.
4. Turbo's Hoet Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, beschadigingen aan machines, installaties en gebouwen en persoonlijke ongevallen die zijn ontstaan of veroorzaakt door onjuiste of te late levering of fouten en gebreken aan geleverde goederen.
5. Turbo's Hoet Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.
6. Turbo's Hoet Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voor de afnemer dan wel voor derden is ontstaan als gevolg van schending van octrooien en licenties van derden, welke aan Turbo's Hoet Nederland B.V. door of vanwege de afnemer voor de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Overmacht

1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Turbo's Hoet Nederland B.V. welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Turbo's Hoet Nederland B.V. kan worden gevergd.
2. Indien naar oordeel van Turbo's Hoet Nederland B.V. de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben we het recht om de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar oordeel van Turbo's Hoet Nederland B.V. de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen beide partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Turbo's Hoet Nederland B.V. is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te komen te verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde goederen blijven eigendom van Turbo's Hoet Nederland B.V. tot het moment waarop alle krachtens overeenkomst door Turbo's Hoet Nederland B.V. verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de afnemer zijn betaald.
2. In geval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de afnemer, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Turbo's Hoet Nederland B.V. gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het geleverde terug te vorderen.
3. De goederen kunnen door de afnemer in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Turbo's Hoet Nederland B.V. gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Turbo's Hoet Nederland B.V. en exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten. De prijzen zijn vermeld in euro’s, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door Turbo's Hoet Nederland B.V. aangewezen bank/girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Turbo's Hoet Nederland B.V. aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Alle door de afnemer verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Turbo's Hoet Nederland B.V. gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de afnemer verschuldigde bedrag.

Ontbinding

1. Ingeval de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, jegens hem een verzoek tot surseance van betaling wordt ingediend dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, enige uit kracht van de wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt, nagelaten heeft een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, heeft Turbo's Hoet Nederland B.V. door het enkel plaatsvinden van een der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de afnemer op grond van de door Turbo's Hoet Nederland B.V. verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Turbo's Hoet Nederland B.V. op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Geschillen

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de woonplaats van Turbo's Hoet Nederland B.V. is gelegen
2. Turbo's Hoet Nederland B.V. is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval Turbo's Hoet Nederland B.V. de afnemer daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. De afnemer heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van de partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Conversie

1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

Turbo’s Hoet Nederland B.V.
De Wel 6b
3871 MV Hoevelaken
The Netherlands
KvK nummer: 31026810

Turbo nieuws voor de turbo specialist

Abonneer u op onze turbo nieuwsblog!